CÙNG NÓI

Dự án cùng NÓI là một trang giấy trắng mà ở đó, bạn cùng NOI viết lên câu chuyện về người phụ
nữ Việt Nam, thông qua Bảng khảo sát về các chủ đề khác nhau trong cuộc sống người nữ, các bài
chia sẻ, phỏng vấn từ những nhân vật có tiếng nói trong các lĩnh vực.